Σπορά του Λάχανου - Εξαιρετικά καλοσχηματισμένη κεφαλή Λάχανου
Εξαιρετικά καλοσχηματισμένη κεφαλή Λάχανου

Κεφαλωτό Λάχανο - Η Σπορά του Λάχανου

Η σπορά του Λάχανου Brassica oleracea var. capitata – οι μέθοδοι και οι τεχνικές σποράς του – είναι το θέμα του άρθρου που ακολουθεί, το οποίο περιλαμβάνεται στην αξιοθρήνητη σειρά άρθρων που είναι αφιερωμένη στην καλλιέργεια αυτού του τόσο δημοφιλούς φυλλώδους Λαχανικού.

Και οφείλουμε να πούμε πως αποκαλούμε αξιοθρήνητη την σειρά διότι,  μετά την ολοκλήρωση του αφιερώματος, έχουμε την στέρεα, την εδραία πεποίθηση, ό,τι το Λάχανο δεν θα απωλέσει ούτε κατ’ ελάχιστον την δημοφιλία του, σε αντίθεση με την ‘Καλλιέργεια’ η οποία θα χάσει ακόμα και αυτούς τους ολίγους γενναίους – συγγενείς πρώτου βαθμού και φίλους – αναγνώστες που της απόμειναν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σπορά του Λάχανου - Σπορόφυτα Λάχανου σε διάφορα στάδια ανάπτυξης
Σπορά του Λάχανου - Σπορόφυτα Λάχανου σε διάφορα στάδια ανάπτυξης

Σπορόφυτα Λάχανου Πρόσφατα Μεταφυτευμένα

Κεφαλωτό Λάχανο – Η Σπορά του Λάχανου

Μέθοδοι Σποράς του Λάχανου

Η σπορά του Λάχανου πραγματοποιείται με δύο τρόπους: είτε σπέρνοντας απευθείας στον αγρό στις οριστικές θέσεις της καλλιέργειας είτε με σπορά σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους – σε σπορεία ανοικτά ή υπό κάλυψη – την οποία ακολουθεί η μεταφύτευση των φυταρίων στον αγρό.

Κάθε μια από αυτές τις δύο βασικές μεθόδους έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Πιο κάτω περιγράφονται σε γενικές γραμμές τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών.

Ο πολλαπλασιασμός του Λάχανου πραγματοποιείται είτε με σπορά απευθείας στις οριστικές θέσεις στο χωράφι, είτε σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους – σπορεία, απ’ όπου, αφού φτάσουν τα φυτάρια σε ένα ορισμένο στάδιο ανάπτυξης, θα μεταφυτευτούν στο χωράφι.

Κεφαλωτό Λάχανο – Η Σπορά του Λάχανου

Σπορά του Λάχανου - Φυτά Λάχανου σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης
Φυτά Λάχανου σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης

Μειονεκτήματα & Πλεονεκτήματα της Απευθείας Σποράς

Μειονεκτήματα της απευθείας σποράς:

 • Η απευθείας σπορά του Λάχανου προϋποθέτει άψογη επίπεδη διαμόρφωση του χωραφιού
 • Με την απευθείας σπορά του Λάχανου ο έλεγχος των ζιζανίων είναι δυσκολότερος, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής είτε πρόκειται για συμβατική είτε για οργανική καλλιέργεια του φυτού
 • Η απευθείας σπορά προϋποθέτει την διαμόρφωση άριστης σποροκλίνης με την χρήση ειδικού μηχανικού εξοπλισμού – σπαρτικών μηχανών ακριβείας

Πλεονεκτήματα της απευθείας σποράς:

 • Οι καλλιέργειες Λάχανων που ξεκίνησαν με απευθείας σπορά ωριμάζουν, ανεξαρτήτως ποικιλίας, 15 έως 20 ημέρες νωρίτερα
 • Η πρώιμη συγκομιδή συνεπάγεται και αύξηση του εισοδήματος για τον παραγωγό.

Κεφαλωτό Λάχανο – Η Σπορά του Λάχανου

Μειονεκτήματα & Πλεονεκτήματα της Σποράς σε Σπορεία

Μειονεκτήματα της σποράς σε σπορεία:

 • Η σπορά του Λάχανου σε σπορεία προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών χώρων
 • Ανάλογα με το είδος του σπορείου απαιτείται και ο αντίστοιχος ειδικός εξοπλισμός
 • Η σπορά σε σπορεία αυξάνει το κόστος παραγωγής είτε πρόκειται για συμβατική είτε για οργανική καλλιέργεια του φυτού

Πλεονεκτήματα της σποράς σε σπορεία:

 • Αξιοποίηση της περιόδου πολύ χαμηλών και ακατάλληλων θερμοκρασιών για την σπορά του Λάχανου
 • Τα μεταφυτευμένα φυτά του Λάχανου αναπτύσσουν πλουσιότερο και πιο δυνατό ριζικό σύστημα
 • Ο έλεγχος των ζιζανίων είναι ευκολότερος και πιο οικονομικός για τον παραγωγό

Κεφαλωτό Λάχανο – Η Σπορά του Λάχανου

Σπορά του Λάχανου - Νεαρά σπορόφυτα Λάχανου σε δίσκους σποράς
Νεαρά σπορόφυτα Λάχανου σε δίσκους σποράς

Η Απευθείας Σπορά του Λάχανου στο Χωράφι

Η μέθοδος αυτή δίνει αξιόλογα αποτελέσματα σε χωράφια των οποίων το έδαφος είναι κατά κύριο λόγο αμμώδες και διαθέτουν μόνιμο σύστημα άρδευσης. Εφαρμόζεται όλο τον χρόνο σε περιοχές που κλιματικά ευνοούν αυτού του είδους την σπορά, ενώ σε περιοχές με ψυχρό κλίμα η απευθείας σπορά του Λάχανου πραγματοποιείται το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο.

Ο σπόρος των Λάχανων σπέρνεται σε βάθος 1 έως 2 cm και ακολουθεί πότισμα. Εάν το έδαφος είναι βαρύ απαιτείται κυλίνδρισμα ώστε να έρθει σε μεγαλύτερη επαφή ο σπόρος με το χώμα.

Σύμφωνα με έρευνες, τα καλύτερα αποτελέσματα έχει δώσει η σπορά ακριβείας κατά θέση ενός σπόρου και σε αποστάσεις 30 cm επί της γραμμής σε σχέση με την συνήθη ακολουθούμενη πρακτική της σποράς ανά 10 cm και του επακόλουθου αραιώματος.

Η ποσότητα σπόρου που απαιτείται ανέρχεται στα 0,2 έως 0,5 kg/στρέμμα.

Κεφαλωτό Λάχανο – Η Σπορά του Λάχανου

Η Σπορά του Λάχανου σε Ψυχρά Σπορεία

Η σπορά του λάχανου σε ψυχρά σπορεία είναι μια πρακτική με αξιόλογα αποτελέσματα κυρίως για την ανοιξιάτικη καλλιέργεια του λάχανου. 

Εάν το ψυχρό σπορείο αποτελείται από εδαφικό υπόστρωμα, τότε η προτιμότερη σύνθεση αυτού είναι 2 μέρη μαύρης τύρφης, 1 μέρος κομπόστ (ή απολυμασμένης κοπριάς) και 1 μέρος περλίτη.

Ο σπόρος σπέρνεται τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο (ανάλογα με τις εκάστοτε κάθε περιοχής κλιματικές συνθήκες) είτε στα πεταχτά είτε σε γραμμές. Αφού πραγματοποιηθεί η σπορά, ο σπόρος σκεπάζεται με το εδαφικό μίγμα μέχρι 1 έως 2 cm, πατιέται ελαφρά και ακολούθως ποτίζεται.

Η απαιτούμενη ποσότητα σπόρου ανέρχεται σε 1,4 έως 1,6 g/m2.

Στην περίπτωση που το Λάχανο θα σπαρθεί σε δίσκους σποράς, οι οποίοι έπειτα θα τοποθετηθούν στο ψυχρό σπορείο, τότε το εδαφικό μίγμα προτείνεται να αποτελείται από 2 μέρη μαύρης τύρφης και 1 μέρος περλίτη.

Κεφαλωτό Λάχανο – Η Σπορά του Λάχανου

Σπορά του Λάχανου - Νεαρά σπορόφυτα Λάχανου έτοιμα για μεταφύτευση
Σπορά του Λάχανου - Νεαρά σπορόφυτα Λάχανου έτοιμα για μεταφύτευση

Η Σπορά του Λάχανου σε Θερμά Σπορεία - Θερμοκήπια

Με την σπορά του λάχανου σε θερμά σπορεία, επιτυγχάνεται η παραγωγή φυταρίων κατά την διάρκεια του χειμώνα. Αυτή η μέθοδος προϋποθέτει βέβαια την ύπαρξη του χώρου, των αναγκαίων μέσων καθώς και ένα ορισμένο βασικό, τουλάχιστον, επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων από την μεριά του παραγωγού.

Και σε αυτήν την περίπτωση το Λάχανο σπέρνεται σε δίσκους σποράς των οποίων το εδαφικό μίγμα αποτελείται επίσης από 2 μέρη μαύρης τύρφης και 1 μέρος περλίτη. Μόλις τα φυτά αποκτήσουν 4 έως 6 φύλλα, υφίστανται σκληραγώγηση (3-10 ημέρες) και αφού έχει παρέλθει ο κίνδυνος των παγετών, μεταφυτεύονται στο χωράφι.

• Όσο όμως είναι ακόμα χειμώνας τι καλύτερο από ένα μπέρμπον, ένα σκότς και μία μπύρα;

George Thorogood – ‘One Bourbon, One Scotch, One Beer’ 

 1. Bracy, R. P., Parish, R. L., Bergeron, P. E., Moser, E. B., & Constantin, R. J. (1993). Planting cabbage to a stand with precision seeding. Hortscience, 28(3), 179-181.
 2. Perkins-Veazie, P. M., Cantliffe, D. J., & White, J. M. (1989). Improved stand establishment of direct-seeded cabbage with seed covers. Amer. Soc. Hort. Sci, 114(1), 36-39.
 3. Χα, Ι., & Πετρόπουλος, Σ. (2014). Γενική Λαχανοκομία και Υπαίθρια Καλλιέργεια Λαχανικών [Principles of Vegetable Production and Field Cultivation of Vegetables]. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται δικαιώματα τρίτων, είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

ΦΡΕΣΚΑ ΑΡΘΡΑ

Close Menu
Skip to content