Φύτευση της Ροδιάς - Ώριμα Ρόδια στο Δέντρο
Ώριμα Ρόδια στο Δέντρο

Η Φύτευση της Ροδιάς & η Εγκατάσταση

Η Φύτευση της Ροδιάς εισάγει τον επαγγελματία καλλιεργητή του δένδρου στην περιπέτεια της ανάπτυξης ενός παραγωγικού οπωρώνα, μέσα στον οποίον θα περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες της ζωής του.

Ως εκ τούτου, η γνώση των σύγχρονων μεθόδων και των ορθών τρόπων φύτευσης και εγκατάστασης των δενδρυλλίων στον νέο Ροδεώνα είναι για εκείνον αυτόδηλα κάτι παραπάνω από σημαντική.

Και παρά το γεγονός της έλλειψης επαρκούς επιστημονικής τεκμηρίωσης για πολλές πτυχές της καλλιέργειας του δένδρου, ως προς την Φύτευση της Ροδιάς, δεν φαίνεται να υπάρχουν τεράστιες ή μεγάλες διαφορές θεωρητικών απόψεων και πρακτικών.

Συνεπώς, ο μελλοντικός επαγγελματίας καλλιεργητής Ροδιάς μπορεί να προχωρήσει στην ανάγνωση του παρόντος άρθρου με ελάχιστες επιφυλάξεις, η σημαντικότερη εκ των οποίων μάλλον θα ‘ναι πως και ετούτο το πόνημα υπογράφει η γνωστή συντακτική ομάδα της «Καλλιέργειας».

Κατάλληλη Εποχή για την Φύτευση της Ροδιάς

Σε μεγάλο βαθμό η κατάλληλη εποχή για την Φύτευση της Ροδιάς προσδιορίζεται από τους κλιματικούς παράγοντες της περιοχής του μελλοντικού επαγγελματικού Ροδεώνα (και ιδιαίτερα από τις θερμοκρασίες), καθώς και από τον τύπο των δενδρυλλίων.

Κλιματικοί Παράγοντες

Γενικά θα μπορούσε να ειπωθεί, πως στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως θερμές η φύτευση της Ροδιάς μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την πτώση των φύλλων των φυτών, στις αρχές του Χειμώνα.

Στις ψυχρότερες περιοχές όμως συστήνεται να φυτεύονται τα δενδρύλλια της Ροδιάς κατά τα τέλη του χειμώνα, μέσα σε ένα χρονικό παράθυρο 15 έως 20 ημερών πριν από την έναρξη της βλάστησης, και αφού βέβαια δεν υφίσταται κίνδυνος παγετών.

Τύπος των Δενδρυλλίων

Ο τύπος των δενδρυλλίων σχετίζεται με το εάν αυτά είναι γυμνόριζα ή με μπάλα χώματος, όπως και με την μέθοδο αγενούς πολλαπλασιασμού που επιλέχθηκε για την αναπαραγωγή τους.

Έτσι, όσα φυτά Ροδιάς προέρχονται από μοσχεύματα σκληρού ξύλου (άφυλλα) και είναι γυμνόριζα, συστήνεται να φυτεύονται αμέσως μετά την πτώση των φύλλων, κατά τα τέλη του φθινοπώρου με αρχές χειμώνα ή, εναλλακτικά, κατά τα τέλη χειμώνα με αρχές της άνοιξης – εφόσον έχει παρέλθει ο κίνδυνος παγετών.

Για τα δενδρύλλια της Ροδιάς που προέρχονται από φυλλοφόρα μοσχεύματα και διακινούνται με μπάλα χώματος, συστήνεται να φυτεύονται την άνοιξη ή από τα μέσα μέχρι και τα τέλη του φθινοπώρου.

Η Φύτευση της Ροδιάς & η Εγκατάσταση

Φύτευση της Ροδιάς - Ροδιές με Μόνιμο Σύστημα Στήριξης Σχήματος Υ
Ροδιές με Μόνιμο Σύστημα Στήριξης Σχήματος Υ

Προετοιμασία Οπωρώνα πριν την Φύτευση της Ροδιάς

Πριν την Φύτευση της Ροδιάς είναι απαραίτητο να προηγηθούν στον μελλοντικό επαγγελματικό Ροδεώνα ορισμένες εργασίες που αφορούν και την επεξεργασία του εδάφους αλλά και τις υποδομές. Αυτές περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία φυτικού ανεμοφράχτη έως 2 με 3 χρόνια προ της εγκατάστασης του Ροδεώνα από την πλευρά του τυχόν επικρατούντος δυνατού ανέμου
 • Διαμόρφωση του εδάφους του οπωρώνα και επισήμανση των θέσεων φύτευσης
 • Εγκατάσταση υπόγειου συστήματος στάγδην άρδευσης (εφόσον έχει επιλεγεί αυτή η μέθοδος ποτίσματος των δέντρων της Ροδιάς)
 • Εγκατάσταση μόνιμου συστήματος υποστήριξης των δέντρων

Η Φύτευση της Ροδιάς & η Εγκατάσταση

Προετοιμασία Εδάφους του Οπωρώνα για την Φύτευση της Ροδιάς

Η προετοιμασία του εδάφους του οπωρώνα για την φύτευση της Ροδιάς συνίσταται στην δημιουργία των καταλληλότερων εδαφικών συνθηκών για την ανάπτυξη των δέντρων.

Και δεδομένου πως η φυτεία Ροδιάς μπορεί να παραμείνει μέχρι και 25 χρόνια, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η ορθή προετοιμασία του εδάφους είναι ένας από τους παράγοντες για την διατήρηση της παραγωγικότητας του Ροδεώνα σε υψηλά επίπεδα.

Μια καλή πρακτική είναι η προετοιμασία του εδάφους να ξεκινήσει 4 με 5 μήνες τουλάχιστον πριν από την φύτευση των δενδρυλλίων.

Υπερβαθεία Άροση ή Υπεδαφοκαλλιέργεια

Η υπερβαθεία άροση δεν συνιστάται παρά μόνον στον βαθμό που το έδαφικό προφίλ συνηγορεί σε κάτι τέτοιο λόγω της ύπαρξης συμπαγούς υπεδάφιου στρώματος ή εξαιτίας της συμπίεσης του εδάφους από το πέρασμα γεωργικών μηχανημάτων μεγάλου βάρους.

Αλλά και τότε είναι προτιμότερη η επέμβαση με υπεδαφοκαλλιεργητή (ρίπερ) μέχρι βάθους 1 m για το σπάσιμο του αδιαπέραστου στρώματος, μιας και με αυτήν την εργασία δεν αναμοχλεύεται το έδαφος – ώστε το άγονο χώμα να ανέλθει στην επιφάνεια.

Άροση, Φρεζάρισμα και Σβάρνισμα

Εάν το έδαφος δεν είναι αμμώδες πραγματοποιούνται ένα με δυο βαθιά οργώματα, όταν βρίσκεται σε ρώγο, με σκοπό την βελτίωση της δομής του. Το ίδιο γίνεται και για την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων από προηγούμενες καλλιέργειες.

Ακολουθούν κανονικού ή μέσου βάθους οργώματα, και σβαρνίσματα (εάν πρόκειται για βαριά εδάφη) ή φρεζαρίσματα.

Στο τελευταίο σβάρνισμα ή φρεζάρισμα γίνεται και η ενσωμάτωση καλά χωνεμένης κοπριάς μαζί με την βασική λίπανση.

Οι συνιστώμενες ποσότητες για την μεν κοπριά κυμαίνονται μεταξύ του 1 με 2 τόνους ανά στρέμμα, ενώ για την βασική λίπανση ενδεικτικά αναφέρεται η προσθήκη και ενσωμάτωση 2 με 2,5 μονάδων (kg) Φωσφόρου και 6 με 6,5 μονάδων (kg) Καλίου ανά στρέμμα αντιστοίχως.

Αυτό σημαίνει πως, για παράδειγμα, στην περίπτωση που επιλεγεί για την χορήγηση του Φωσφόρου το Απλό Υπερφωσφορικό (0-20-0), τότε θα πρέπει να δοθεί ποσότητα περίπου 25 kg/στρέμμα λιπάσματος, ενώ στην περίπτωση που επιλεγεί για την χορήγηση του Καλίου το Θειικό Κάλιο (0-0-50), τότε θα πρέπει να δοθεί ποσότητα περίπου 15 kg/στρέμμα λιπάσματος.

Η Φύτευση της Ροδιάς & η Εγκατάσταση

Διαμόρφωση Εδάφους του Οπωρώνα

Με την εξαίρεση των ελαφράς σύστασης αμμωδών, των χαλικωδών και των πετρωδών, η επικρατούσα τεχνική διαμόρφωσης των λοιπής σύστασης εδαφών, είναι η δημιουργία σαμαριών (αναχωμάτων) και η φύτευση των δενδρυλλίων της Ροδιάς πάνω σε αυτά.

Με αυτήν την τεχνική – μεταξύ άλλων – επιτυγχάνεται:

 • Ο σταθερός και επαρκής αερισμός των ριζών
 • Η προστασία του λαιμού και των ριζών από ασθένειες εδάφους
 • Η στράγγιση του πλεονάζοντος ύδατος

Η Φύτευση της Ροδιάς & η Εγκατάσταση

Διάνοιξη Λάκκων ή Φύτευση σε Αυλάκια

Στο παρελθόν, η διάνοιξη λάκκων για την φύτευση των καρποφόρων δέντρων στους επαγγελματικούς οπωρώνες ήταν μονόδρομος. Σήμερα όμως, όλο και περισσότερο ακολουθείται η πρακτική της φύτευσης σε αυλάκια πάνω σε αναχώματα – όπως ελέχθη προηγουμένως.

Ποια μέθοδος είναι καλύτερη;

Η απάντηση σε ένα υποσχόμενο μεν άλλα αμφίβολα πραγματοποιήσιμο μελλοντικό άρθρο, όπως γνωρίζει πολύ καλά ο συστηματικός αναγνώστης της συστηματικά ασυνεπούς «Καλλιέργειας».

Διάνοιξη Λάκκων

Εφόσον έχουν επισημανθεί οι θέσεις για την Φύτευση της Ροδιάς ανοίγονται οι λάκκοι. Οι λάκκοι συστήνεται να έχουν διαστάσεις 60 cm διάμετρο και άλλο τόσο βάθος, ενώ σε εκείνα τα εδάφη τα οποία διαθέτουν εξαιρετική αποστράγγιση, συστήνεται το βάθος και η διάμετρος των λάκκων να είναι 30 cm.

Η διάνοιξή τους πραγματοποιείται πολύ πέραν του 1 μηνός πριν από την φύτευση, ώστε να μπορέσει να απολυμανθεί το έδαφος φυσικά, με την δράση των ηλιακών ακτινών.

Στην περίπτωση που πρόκειται να φυτευτούν γυμνόριζα δενδρύλλια Ροδιάς, το μέγεθος των λάκκων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μέγεθος του ριζικού συστήματος των φυτών.

Στα χαλικώδη ή πετρώδη εδάφη οι λάκκοι που ανοίχτηκαν θα γεμίσουν με φερτό εδαφικό μείγμα, το οποίο θα περιέχει άμμο, πηλώδες και αργιλώδες χώμα σε αναλογία 1: 1: 1.

Διάνοιξη Αυλακιών

Η διάνοιξη των αυλακιών πραγματοποιείται πάνω σε μεγάλου πλάτους αναχώματα (σαμάρια). Τα αναχώματα συνιστάται να έχουν πλάτος 2 m και ύψος στο ανώτερο σημείο από την επιφάνεια του εδάφους 45 cm, ενώ τα αυλάκια φύτευσης συνιστάται να έχουν πλάτος 60 cm και βάθος 30 cm.

Η Φύτευση της Ροδιάς & η Εγκατάσταση

Ώριμα Φρούτα Ροδιάς με Εξαιρετικό Χρώμα
Ώριμα Φρούτα Ροδιάς με Εξαιρετικό Χρώμα

Η Φύτευση της Ροδιάς

Όταν οι υποδομές στον μελλοντικό επαγγελματικό Ροδεώνα έχουν υλοποιηθεί, οι αναγκαίες προεργασίες έχουν περατωθεί, και η εποχή είναι κατάλληλη, τότε πραγματοποιείται η Φύτευση της Ροδιάς.

Γενικές Συστάσεις για την Φύτευση της Ροδιάς

Κατά την φύτευση των δενδρυλλίων λαμβάνεται μέριμνα ώστε εφόσον αυτά θα τοποθετηθούν σε λάκκο, το επιφανειακό χώμα να καλύψει το χαμηλότερο τμήμα του και το βαθύτερο το ανώτερο.

Στους λάκκους ή στα αυλάκια δεν προστίθεται ούτε λίπασμα αλλά ούτε και οργανική ουσία – κοπριά ή κομπόστ. Ωστόσο είναι επωφελές για την συντομότερη εγκατάσταση και καλύτερη ανάπτυξη των δενδρυλλίων της Ροδιάς και ιδίως των γυμνόριζων, η εφαρμογή σκευασμάτων που περιέχουν θυσανώδεις μυκόρριζες (Vesicular Arbuscular Mycorrhiza – VAM).

Οι χορηγούμενες ποσότητες σκευασμάτων θυσανωδών μυκόρριζων ανά θέση φυτού συνιστάται να κυμαίνονται μεταξύ 140 και 160 g.

Αμέσως μετά την φύτευση των δενδρυλλίων ακολουθεί άφθονο πότισμα.

Συστάσεις για την Φύτευση της Ροδιάς στην Ινδία

Στην Ινδία, για την φύτευση των δενδρυλλίων της Ροδιάς, ακολουθείται μια ελαφρώς διαφοροποιημένη μέθοδο. Έτσι, αφού πρώτα εφαρμόζονται δύο απαγορευμένα προς χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση φυτοφάρμακα (με τις τοξικότατες δραστικές Carbendazim και Chlorpyrifos) συστήνεται όπως προστίθενται στο εδαφικό μείγμα που θα καλύψει τον λάκκο μέχρι τα πρώτα 30 έως 50 cm, τα ακόλουθα βιο-υλικά και οργανισμοί:

 • FYM 15 kg
 • Vermicompost 2 kg
 • Neem Cake 1,5 kg
 • Trichoderma 25 g
 • Phosphate Solubilising Bacteria 25 g
 • Azotobacter 25 g
 • Pseudomonas fluorescens 25 g
 • Azospirillium 25 g

Το τι ακριβώς είναι το καθένα από αυτά παρουσιάζεται αμέσως πιο κάτω.

FYM

FYM (Farmyard manure) ονομάζεται η χωνεμένη κοπριά.

Vermicompost

Το Vermicompost είναι το λεπτόκοκκο κομπόστ που παράγεται από την δράση των γαιοσκώληκων πάνω σε φυτικά υπολείμματα.

Neem Cake

Το Neem Cake, είναι το οργανικό υποπροϊόν που απομένει, μετά την εξαγωγή του ελαίου, από τους καρπούς και τους σπόρους του φυτού  Azadirachta indica.

Trichoderma

Το Trichoderma είναι γένος μυκήτων, του οποίου διάφορα είδη του (Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, κ.α.) αξιοποιούνται σε διάφορες μορφές σκευασμάτων, ως βιολογικό μυκητοκτόνο ενάντια σε φυτοπαθογόνους μύκητες εδάφους.

Phosphate Solubilising Bacteria

Τα Phosphate Solubilising Bacteria (Βακτήρια Διαλυτοποίησης Φωσφορικών – PSB) είναι βιολιπάσματα, που αποτελούνται από ωφέλιμα στελέχη βακτηρίων τα οποία ενεργούν σε αδιάλυτες ενώσεις Φωσφόρου και τον διαλυτοποιούν, επιτρέποντας την μετατροπή του στοιχείου σε μορφές αφομοιώσιμες από τα φυτά.

Azotobacter & Azospirillium

Τα Azotobacter και Azospirillium είναι επίσης γένη βακτηρίων, όπου τα  είδη των μεν πρώτων συμβιώνουν στις ρίζες των φυτών, των δε δεύτερων ζουν ελεύθερα στο έδαφος. Η ωφέλιμη δράση τους συνίσταται στην δέσμευση του ατμοσφαιρικού Αζώτου και στην μετατροπή του σε αμμωνία (ΝΗ3). Σε αυτήν την μορφή το Άζωτο μπορεί να προσληφθεί άμεσα από τα φυτά. Εδώ αξίζει να ειπωθεί, ό,τι έχει υπολογιστεί πως τα είδη του γένους Azotobacter, συνεισφέρουν από 2 έως 4 kg Αζώτου ανά στρέμμα και έτος.

Pseudomonas fluorescens

Το Pseudomonas fluorescens είναι βακτήριο του οποίου ορισμένα στελέχη αναπτύσσουν φυτοπροστατευτικές ιδιότητες στην περιοχή των ριζών έναντι παθογόνων μυκήτων, όπως αυτών που ανήκουν στα γένη Fusarium και Pythium, καθώς και έναντι ορισμένων ειδών νηματωδών.

Η Φύτευση της Ροδιάς & η Εγκατάσταση

Στήριξη των Δενδρυλλίων της Ροδιάς

Εάν δεν έχει επιλεχθεί και ασφαλώς προηγηθεί η εγκατάσταση μόνιμου συστήματος στήριξης, αμέσως μετά την Φύτευση της Ροδιάς ακολουθεί η στήριξη των δενδρυλλίων, με την χρήση διαφόρων υλικών.

Η στήριξη είναι αναγκαία προκειμένου να μην κινδυνέψουν τα νεαρά φυτά της Ροδιάς πρωτίστως από την καταστροφική δράση των δυνατών ανέμων. Επίσης, με την στήριξη οι Ροδιές θα μπορέσουν να αναπτυχθούν κάθετα, γεγονός το οποίο θα επιτρέψει στα δέντρα την ισόρροπη κατανομή των βαρών των βραχιόνων και των κλαδιών.

Τα στηρίγματα μπορεί να είναι ξύλινοι πάσσαλοι ή ακόμα και καλάμια μπαμπού μεγάλης διαμέτρου με ύψος κυμαινόμενο από 0,75 έως 1 m πάνω από το έδαφος. Στην περίπτωση που θα επιλεχθούν μεγάλης διαμέτρου πάσσαλοι, αυτοί μπήγονται στο έδαφος υπό γωνία, ώστε να μην βλαφτεί το ριζικό σύστημα των νεαρών φυτών.

Τα στηρίγματα τοποθετούνται από την πλευρά του επικρατούντος ανέμου ή τη βορεινή, για την προφύλαξη των Ροδιών από το κρύο. Τα δενδρύλλια δένονται σε 2 ή 3 σημεία και με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπεται η ελαφρά ταλάντωσή τους.

Η Φύτευση της Ροδιάς & η Εγκατάσταση

Παραπομπές

Τις Παραπομπές του άρθρου που φέρει τον ρηξικέλευθο τίτλο Η Φύτευση της Ροδιάς & η Εγκατάσταση, παρουσιάζουν ο θρυλικός R. L. Burnside με το εμπνευσμένο τραγούδι του Rollin’ & Tumblin’.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ενότητα

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται ή υπονοούνται δικαιώματα τρίτων (όπως π.χ. των φωτογραφιών ή των οπτικοακουστικών αρχείων – με την εξαίρεση βέβαια όσων ανήκουν στην «Καλλιέργεια»), είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο