Ανώριμα Ρόδια πάνω στο Δέντρο
Ανώριμα Ρόδια πάνω στο Δέντρο

Επιλογή Τοποθεσίας για την Εγκατάσταση της Ροδιάς

Η εύρεση και η επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας για την εγκατάσταση της Ροδιάς, είναι περίπου αυτονόητο πως αποτελεί πρώτιστο μέλημα για τον επαγγελματία παραγωγό.

Για να γίνει βέβαια η ορθή επιλογή, θα πρέπει ο υποψήφιος καλλιεργητής της Ροδιάς να γνωρίζει τουλάχιστον τις βασικές απαιτήσεις του δένδρου σε σχέση με το κλίμα, το έδαφος, την άρδευση, αλλά και την ευαισθησία του ως προς τα φυτοπαράσιτα.

Εφόσον είναι γνώστης όλων αυτών τότε μπορεί με μεγάλη σιγουριά να προβεί στην αποτίμηση και επιλογή μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας.

Και όσο πιο πολλές απαιτήσεις του δέντρου και της καλλιέργειας καλύπτει η επιλεχθείσα τοποθεσία τόσο το καλύτερο.

Διότι έτσι μπαίνουν γερές βάσεις, ώστε η φύτευση του Ροδεώνα, να αποβεί αποδοτική και προσοδοφόρα.

Και επίσης αποφεύγονται φαινόμενα φύτευσης του δέντρου σε περιοχές οριακής αντοχής του σε διάφορους παράγοντες, οι οποίοι θα οδηγήσουν σε παραγωγική αστοχία την καλλιέργεια και σε οικονομική αποτυχία τον ίδιο τον παραγωγό.

Οι Ροδιές μπορούν να φυτευτούν σε ένα μεγάλο υψομετρικό εύρος, που ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας και φτάνει μέχρι και τα 1300 m.

Φυτεία με Ροδιές στην Πεδιάδα
Φυτεία με Ροδιές στην Πεδιάδα
Τυπωθήτω | Print

Στοιχεία Επιλογής Τοποθεσίας για την Εγκατάσταση της Ροδιάς

Η επιλογή της θέσης εγκατάστασης ενός επαγγελματικού Ροδεώνα σχετίζεται με πλήθος αλληλένδετων στοιχείων, εκ των οποίων κάποια έχουν βαρύνουσα σημασία και κάποια άλλα όχι.

Ανάμεσα στα πρώτα αναφέρονται μεταξύ άλλων το μικροκλίμα, η τοπογραφία, το έδαφος, το νερό, η βλάστηση, καθώς και το ιστορικό της περιοχής ως προς τις προσβολές από φυτοπαράσιτα.

Επιλογή Τοποθεσίας για την Εγκατάσταση της Ροδιάς

Το Μικροκλίμα της Τοποθεσίας Εγκατάστασης

Εφόσον οι γενικότερες κλιματικές συνθήκες (δηλαδή το μακροκλίμα και το μεσοκλίμα) κρίνονται ευνοϊκές για την δημιουργία φυτείας Ροδιάς, δεν μένει παρά να εξεταστεί το μικροκλίμα της συγκεκριμένης προς φύτευση περιοχής.

Το μικροκλίμα διαμορφώνεται από την επίδραση ποικίλων παραγόντων, στους οποίους περιλαμβάνονται το ανάγλυφο του εδάφους, η επιφάνεια αυτού, η διαφοροποίηση μεταξύ θερμοκρασίας αέρα και εδάφους, αλλά και της υγρασίας και της έντασης του ανέμου.

Εάν αυτοί οι παράγοντες ή/και ο συνδυασμός τους δημιουργούν αποτρεπτικά μικροκλιματικά φαινόμενα, όπως είναι οι πρώιμοι φθινοπωρινοί και ο όψιμοι ανοιξιάτικοι παγετοί ή η παρουσία βόρειων ψυχρών ανέμων, τότε η περιοχή θα πρέπει να αποκλειστεί.

Στην αντίθετη περίπτωση, διαμορφώνεται όντως ευνοϊκό μικροκλίμα για την εγκατάσταση της φυτείας Ροδιάς.

Επιλογή Τοποθεσίας για την Εγκατάσταση της Ροδιάς

Η Τοπογραφία

Βασικό στοιχείο της τοπογραφίας αποτελεί το ανάγλυφο τόσο της τοποθεσίας όσο και της ευρύτερης περιοχής. Έντονες εδαφικές εξάρσεις ή βυθίσεις του, δυσκολεύουν ή και κάνουν αδύνατες τις απαιτούμενες εργασίες στον μελλοντικό Ροδεώνα.

Εξίσου αποτρεπτικά λειτουργεί η γετνίαση της τοποθεσίας είτε με ορεινούς όγκους μεγάλης έκτασης και ύψους, είτε με περιβάλλουσα έντονη βλάστηση, διότι την καθιστούν θύλακα παγετού.

Απεναντίας κρίνονται κατάλληλες εκείνες οι τοποθεσίες που έχουν ομαλό ή σχετικά ομαλό ανάγλυφο και κλίση που κυμαίνεται μεταξύ 3 και 5%. Μια τέτοια κλίση διευκολύνει την κυκλοφορία του αέρα όπως και την αποστράγγιση του πλεονάζοντος νερού του Ροδεώνα.

Το μεγάλο υψόμετρο δεν στοιχειοθετεί από μόνο του αποτρεπτικό παράγοντα καθώς οι Ροδιές μπορούν να καλλιεργηθούν χωρίς προβλήματα μέχρι και τα 1300 m – όπως για παράδειγμα η ανθεκτική Αφγανική ποικιλία Bedana για υψόμετρα από 1000 έως 1300 m, ή η επίσης Αφγανική Kandahari που καλλιεργείται από τα 550 έως τα 1000 m.

Βέβαια σε υψόμετρα από 800 έως 1300 m, η εγκατάσταση των νέων Ροδεώνων πραγματοποιείται πάντοτε σε περιοχές νοτιοανατολικής έκθεσης. Για χαμηλότερα υψόμετρα, η έκθεση των νέων φυτειών διαφοροποιείται ανάλογα με τις επικρατούσες θερμοκρασίες.

Έτσι, για τα ψυχρότερα μέρη η φύτευση γίνεται πάντοτε σε περιοχές με νοτιοανατολική έκθεση, εν αντιθέσει με τα θερμότερα, όπου συστήνεται η βορειοδυτική έκθεση του Ροδεώνα.

Επιλογή Τοποθεσίας για την Εγκατάσταση της Ροδιάς

Το Έδαφος

Είναι κάτι περισσότερο από αναγκαίο, προ της εγκατάστασης νέων και μάλιστα επαγγελματικών φυτειών Ροδιάς, να πραγματοποιείται εδαφολογική ανάλυση.

Η εδαφολογική ανάλυση είναι αυτή που θα πληροφορήσει με ακρίβεια σχετικά με την σύσταση του εδάφους, τις μηχανικές και φυσικές ιδιότητές του, καθώς και την περιεκτικότητα αυτού σε θρεπτικά στοιχεία.

Και εφόσον η ανάλυση δείξει πράγματι πως το έδαφος πληροί τις βασικές προϋποθέσεις, τότε μπορεί να ακολουθήσει η φύτευση της Ροδιάς.

Ευκταίο είναι το έδαφος να έχει βάθος, να διαθέτει εξαίρετο πορώδες και μεγάλη ιοντοεναλλακτική ικανότητα, να είναι γόνιμο και παραγωγικό – δηλαδή όχι απλώς να έχει επάρκεια θρεπτικών στοιχείων, αλλά αυτά να βρίσκονται και σε προσλήψιμες μορφές από τις ρίζες της Ροδιάς – και πάνω από όλα να παρουσιάζει άριστη αποστράγγιση.

Σε διαφορετική περίπτωση, εκτιμάται η επίδραση των ελλειματικών πλευρών του και η δυνατότητα βελτίωσης αυτών – πολύ περισσότερο που οι Ροδιές μπορούν να είναι αποδοτικές φυτευόμενες τόσο σε πετρώδεις πλαγιές όσο και σε αμιγώς αμμώδη εδάφη.

Εάν οι βελτιωτικές επεμβάσεις δεν είναι οικονομικά ασύμφορες, τότε μπορούν να πραγματοποιηθούν, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την εγκατάσταση της Ροδιάς.

Εμπειρική Διακρίβωση της Αποστραγγιστικής Ικανότητας Εδάφους

Επειδή η άριστη αποστράγγιση αποτελεί αποφασιστικής σημασίας παράγοντα για την επιτυχή καλλιέργεια της Ροδιάς, και επειδή συμβαίνει (κακώς μεν αλλά) συχνά στα μέρη μας να μην πραγματοποιείται ανάλυση εδάφους, για αυτό δίδεται μια εμπειρική μέθοδος για την διακρίβωσή της αποστραγγιστικής ικανότητας αυτού.

Η μέθοδος δεν απαιτεί παρά λίγη εργασία και πολύ υπομονή, και συνίσταται αρχικά στην διάνοιξη μιας πολύ στενής τρύπας βάθους 1 m. Έπειτα η τρύπα γεμίζει με νερό μέχρι επάνω και:

  • Εάν μέσα στις επόμενες 24 ώρες το νερό έχει φύγει τότε το έδαφος διαθέτει εξαιρετική αποστράγγιση
  • Εάν μέσα στις επόμενες 48 ώρες το νερό έχει φύγει τότε το έδαφος διαθέτει μέτρια αποστράγγιση και είναι δυνατόν να προκαλέσει προβλήματα
  • Εάν μέσα στις επόμενες 48 ώρες το νερό δεν έχει φύγει τότε το έδαφος ως προς την αποστράγγιση είναι προβληματικό– και προσφέρεται μάλλον για ιχθυοκαλλιέργειες

Για το μέτριας καθώς και για το προβληματικής αποστράγγισης έδαφος υπάρχουν τρόποι και μέθοδοι διόρθωσης. Αναφορά σε αυτούς θα γίνει σε κατοπινά αφιερώματα στην καλλιέργεια της Ροδιάς.

Επιλογή Τοποθεσίας για την Εγκατάσταση της Ροδιάς

Το Νερό

Η προσέγγιση του ζητήματος του νερού αφορά τουλάχιστον δύο πτυχές που σχετίζονται με την επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας για την εγκατάσταση της Ροδιάς:

  • Την πρόσβαση σε νερό άρδευσης
  • Την παρουσία υδάτινων όγκων

Μολονότι η Ροδιά ως φυτό παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην ξηρασία, δεν νοείται επαγγελματική εγκατάσταση φυτείας του δέντρου, δίχως την μόνιμη και σταθερή δυνατότητα χορήγησης νερού άρδευσης. Η απουσία μιας τέτοιας δυνατότητας αποκλείει την συγκεκριμένη τοποθεσία για την εγκατάσταση Ροδεώνα – παρόλα τα άλλα ενδεχομένως θετικά στοιχεία που συνηγορούν υπέρ αυτής.

Αλλά περισσότερα για αυτό το θέμα θα ειπωθούν στο αφιέρωμα στην άρδευση της Ροδιάς.

Ως προς την δεύτερη πτυχή του ζητήματος, η παρουσία και η αποτίμηση των υδάτινων όγκων σχετίζεται εν πολλοίς με την έκτασή τους. Και πράγματι, η γετνίαση για παράδειγμα με μιας μεγάλης έκτασης λίμνη, μπορεί να λειτουργήσει θετικά ως προς την αποφυγή της δημιουργίας παγετών.

Από την άλλη όμως, ένας τέτοιας έκτασης υδάτινος όγκος τις περισσότερες φορές αυξάνει τα επίπεδα ατμοσφαιρικής υγρασίας, συνιστώντας έναν αποτρεπτικό παράγοντα, για την επαγγελματική εγκατάσταση της Ροδιάς.

Αντιθέτως, οι παραποτάμιες περιοχές, αποτελούν ως επι το πλείστον έναν προνομιακό χώρο για την φύτευση των δέντρων.

Επιλογή Τοποθεσίας για την Εγκατάσταση της Ροδιάς

Επιλογή Τοποθεσίας για την Εγκατάσταση της Ροδιάς - Φυτεία Ροδιάς με Ελαφρά Εδαφική Κλίση
Φυτεία Ροδιάς με Ελαφρά Εδαφική Κλίση

Η Βλάστηση της Περιοχής Εγκατάστασης

Όταν η τοποθεσία εγκατάστασης της Ροδιάς γετνιάζει με δάση ή λωρίδες δάσους, επηρεάζεται θετικά από το προκύπτον μικροκλίμα.

Ιδίως σε ότι σχετίζεται με τον άνεμο, την ένταση και τον στροβιλισμό του, η παρουσία δασικής βλάστησης είναι πράγματι, άκρως ευεργετική.

Επιλογή Τοποθεσίας για την Εγκατάσταση της Ροδιάς

Ιστορικό Προσβολών από Φυτοπαράσιτα

Μια ακόμα ουσιαστικής σημασίας αξιολόγηση για την προτιμηταία τοποθεσία εγκατάστασης της Ροδιάς, είναι αυτή που σχετίζεται με το ιστορικό προσβολών των καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής απο φυτοπαράσιτα.

Και μολονότι η καλλιέργεια της Ροδιάς συνήθως δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από εχθρούς και ασθένειες, κάποιες φορές μπορεί να αποτελέσει το προνομιούχο πεδίο για την εγκατάσταση και αναπαραγωγή ορισμένων εξ αυτών.

Γύρω από αυτό το ζήτημα, πολύ περισσότερα θα λεχθούν στο ειδικό αφιέρωμα στους εχθρούς και τις ασθένειες της Ροδιάς. Ωστόσο εδώ θα σταθούμε σε ένα ξυλοφάγο κοσμοπολίτικο έντομο που προσβάλλει πλήθος καλλιεργειών.

Αναφερόμαστε στο κολεόπτερο Amphicerus bimaculatus, και στις ιδιαίτερες προτιμήσεις του, που περιλαμβάνουν και την Ροδιά. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά επικίνδυνο εχθρό του δέντρου και της καλλιέργειας, και δυστυχώς δύσκολα καταπολεμήσιμο.

Δέντρα Ροδιάς που έχουν προσβληθεί από αυτό ακόμα και εάν δεν νεκρωθούν, δεν πρόκειται ποτέ να ανακάμψουν, με συνέπεια την τεράστια οικονομική ζημία των παραγωγών.

Εάν μάλιστα οι όμορες καλλιέργειες ή οι καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής περιλαμβάνουν αμπέλια και έχουν ιστορικό προσβολής από τον Amphicerus bimaculatus, είναι σχεδόν βέβαιο πως όχι απλώς το έντομο θα προσβάλλει τις Ροδιές, αλλά σχετικές έρευνες έχουν δείξει την προτίμηση του σε αυτόν τον ξενιστή κατά 100% σε σχέση με τα φυτά της αμπέλου.

Συνεπώς είναι ευνόητο, πως μέσα σε αυτές τις συνθήκες, δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε αυτήν την περιοχή φυτεία Ροδιάς.

Επιλογή Τοποθεσίας για την Εγκατάσταση της Ροδιάς

Παραπομπές

Τις Παραπομπές του γερά εγκατεστημένου άρθρου, που φέρει τον ευστόχως επιλεχθέντα τίτλο Επιλογή Τοποθεσίας για την Εγκατάσταση της Ροδιάς, παρουσιάζει το μουσικό σύνολο The Secret Trio, που δεν είναι και τόσο μυστικό αφού αποτελείται από τους κυρίους Tamer Pinarbasi, Ismail Lumanovski, & Ara Dinkjian, με την σύνθεση του τελευταίου Ağladıkça (Picture) – Ελληνιστί Μένω Εκτός.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ενότητα

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται ή υπονοούνται δικαιώματα τρίτων (όπως π.χ. των φωτογραφιών ή των οπτικοακουστικών αρχείων – με την εξαίρεση βέβαια όσων ανήκουν στην «Καλλιέργεια»), είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο